Projekt rozporządzenia z 28 stycznia obejmuje swym zakresem przedmiotowym wolne środki państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, Narodowego Funduszu Zdrowia, innych państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych (a więc z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego).
Wszystkie wymienione podmioty będą miały obowiązek udzielania stałego zlecenia dla Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) do przekazywania wolnych środków zgromadzonych na rachunkach tych jednostek, które nie zostały przekazane na depozyt bezterminowy i nie są wydatkowane w danym dniu do godz. 15.00 na depozyt overnight lub w zarządzanie, na taki sam okres jak depozyt overnight. Ma to na celu wyeliminowanie sytuacji pozostawania na rachunku danego podmiotu niewykorzystywanych środków.
Projekt rozporządzenia określa także szczegółowe zasady oprocentowania wolnych środków przekazanych w depozyt lub zarządzanie. Wysokość oprocentowania będzie uzależniona od okresu, na jaki środki zostaną przekazane w depozyt lub zarządzanie. Środki ulokowane nie będą oprocentowane niżej niż stopa depozytowa NBP obowiązująca na dwa dni robocze przed dniem utworzenia depozytu terminowego lub oddaniem środków w zarządzanie. Wyjątek będą stanowić depozyty overnight lub środki oddawane w zarządzanie na ten sam okres, które są oprocentowane według stopy depozytowej NBP obowiązującej w danym dniu.
Jeżeli jednak zajdzie konieczność realizacji nieprzewidzianych zobowiązań, podmioty objęte zakresem rozporządzenia będą mogły składać dyspozycje rozwiązania depozytów lub zwrotu środków oddanych w zarządzanie, przed terminem, na jaki został utworzony depozyt lub środki zostały oddane w zarządzanie.
Wszelkie dyspozycje przekazania środków w depozyt lub zarządzanie Ministrowi Finansów oraz rozwiązania przed terminem depozytów lub zwrotu środków oddanych w zarządzanie będą składane w formie elektronicznej za pomocą systemu bankowości elektronicznej BGK. W rozporządzeniu przewidziano również procedurę awaryjną, zgodnie z którą dyspozycję będą przekazywane za pomocą faksu.
Projekt rozporządzenia zostanie przesłany, w ramach konsultacji społecznych, do BGK.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.mofnet.gov.pl, stan z dnia 4 lutego 2011 r.