Wynika to z rozporządzenia z 10 listopada 2011 r. w sprawie przekazania mienia Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz. U. Nr 256, poz. 1535). Rozporządzenie określa szczegółowy harmonogram oraz sposób, tryb przekazania i dysponowania mieniem FGŚP, nabytym przed dniem 1 stycznia 2012 r. Składniki rzeczowe majątku ruchomego funduszu będące na wyposażeniu Krajowego Biura Funduszu, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości funduszu, według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r., zostaną przekazane ministrowi pracy przez dyrektorów Krajowego Biura Funduszu, na podstawie udzielonego przez ministra pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz funduszu.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl