Mediacja w sprawach cywilnych, gospodarczych czy rodzinnych prowadzona jest przez przygotowane do tego w sposób profesjonalny osoby – z listy stałych mediatorów. Ich zadaniem jest zarówno pomoc stronom (uczestnikom lub potencjalnym uczestnikom postępowania sądowego) w rozwiązaniu ich sporu, jak i w sporządzeniu ugody, która po jej wykonaniu lub zatwierdzeniu przez sąd ma moc prawną ugody zawartej przed sądem i stanowi podstawę do zakończenia formalnego postępowania.
Projekt wprowadza regulację dotyczącą podwyższenia należności za usługę mediacyjną o stawkę podatku od towarów i usług, przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu wykonania tych czynności.

Projekt rozporządzenia został skierowany do konsultacji społecznych.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line
Źródło: www.ms.gov.pl, stan z dnia 15 czerwca 2011 r.