Mimo, że postępowanie to miało być stosowane wobec najbardziej uciążliwych społecznie występków, głównie o charakterze chuligańskim, praktycznie od początku stało się orężem walki głównie z pijanymi kierowcami i zatrzymanymi na gorącym uczynku. Do tego doszły również zastrzeżenia co do zgodności niektórych przepisów z konstytucją (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2008 r., P 20/07). Efektem prac legislacyjnych zmierzających w kierunku reformy tego postępowania stała się ustawa z 5 listopada 2009 r. nowelizująca kodeksy: karny, postępowania karnego, karny wykonawczy, karny skarbowy oraz niektóre inne ustawy (DzU nr 206, poz. 1589), która weszła w życie 8 czerwca 2010 r.
Obecnie w trybie przyspieszonym stosuje się przepisy o postępowaniu uproszczonym, a nie - jak wcześniej - zwyczajnym. Tym samym uznano to postępowanie za tryb szczególny drugiego, a nie pierwszego stopnia. Jest to rozwiązanie, które zasługuje na pełną aprobatę, tym bardziej, że - zgodnie z art. 517 b par. 1kpk - w postępowaniu przyspieszonym mogą być rozpoznawane sprawy o przestępstwa podlegające rozpoznaniu w trybie uproszczonym.  

Cały artykuł: Rzeczpospolita 24.08.2010.