Spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny lokalu, w którym prowadzony będzie żłobek lub klub dziecięcy, gwarantuje opinia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz państwowego inspektora sanitarnego.
Zgodnie z projektem, lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy, oraz jego wyposażenie mają spełniać następujące warunki:

1. Powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci wynosi co najmniej 16 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5, powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że:
a) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie,
b) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie.
2. Wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci wynosi co najmniej 2,5 m.
3. Jest zapewnione utrzymanie czystości i porządku w lokalu, pomieszczenia są utrzymywane w odpowiednim stanie oraz są przeprowadzane ich okresowe remonty i konserwacje.
4. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych:
a) podłoga i ściany są wykonane tak, aby było możliwe łatwe utrzymanie czystości w tych pomieszczeniach,
b) ściany do wysokości co najmniej 2 m są pokryte materiałami zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci oraz materiałami nietoksycznymi i odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych.
5. Pościel i leżaki są wyraźnie oznakowane, przypisane do konkretnego dziecka i odpowiednio przechowywane, tak aby zapobiec przenoszeniu się zakażeń.
6. W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci, na grzejnikach centralnego ogrzewania są umieszczone osłony ochraniające przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym.
7. W pomieszczeniach jest zapewniona temperatura co najmniej 20° C.
8. Jest zapewniony dostęp do miski ustępowej oraz urządzeń sanitarnych z ciepłą bieżącą wodą, takich jak: umywalka, brodzik z natryskiem lub inne urządzenia do utrzymania higieny osobistej dzieci, z tym że w urządzeniach sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja mieszania ciepłej wody.
9. Jest zapewnione stanowisko do przewijania dzieci.
10. Jest zapewnione miejsce do przechowywania sprzętu i środków utrzymania czystości, zabezpieczone przed dostępem dzieci.
11. Jest zapewnione miejsce do przechowywania odzieży wierzchniej.
12. Meble są dostosowane do wymagań ergonomii.
13. Wyposażenie posiada atesty lub certyfikaty.
14. Zabawki spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają oznakowanie CE.
15. Jest zapewniona możliwość otwierania w pomieszczeniu co najmniej 50% powierzchni okien.
16. W pomieszczeniach jest zapewnione oświetlenie o parametrach zgodnych z Polską Normą.
17. Apteczki w lokalu są wyposażone w podstawowe środki opatrunkowe.
Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 4 kwietnia 2011 r., czyli z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235).

Na podstawie: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 22 marca 2011 r.

Artykuł pochodzi z Serwisu Samorządowego www.lex.pl/samorzad