Premier Donald Tusk przyjął w listopadzie 2012 r. dymisję dr Marcina Dziurdy, pierwszego prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Zastąpił go dotychczasowy wiceprezes Piotr Rodkiewicz, jako pełniący obowiązki.

Dr Marcin Dziurda tworzył tę instytucję (powierzył mu to zadanie premier Marek Belka) i kierował nią ponad sześć lat - od marca 2006 r. -  powołał go Kazimierz Marcinkiewicz. - Odchodzę ze względów osobistych, chcę być bardziej prawnikiem niż administratorem, zrobić habilitację – powiedział dr Dziurda odchodząc z PG.

Dr Dziurda jest radca prawnym, arbitrem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UW, pracował jako redkator w "Gazecie Prawnej", następnie przeszedł do warszawskiego Ratusza w czasie prezydentury Lecha Kaczyńskiego.

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:
1)  kierowanie pracami i reprezentowanie Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa,
2)  kierowanie Głównym Urzędem Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa,
3)  wykonywanie funkcji przełożonego służbowego radców i innych pracowników Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa,
4)  mianowanie radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa i dokonywanie ich oceny kwalifikacyjnej,
5)  prowadzenie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej jednostce,
6)  prowadzenie i odpowiedzialność za całość gospodarki finansowej Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa,
7)  inne zadania wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które obciążają kierownika jednostki sektora finansów publicznych lub kierownika urzędu państwowego.

Wymagania niezbędne:
1)  posiadanie kompetencji kierowniczych,
2)  posiadanie co najmniej 6-letniego stażu pracy, w tym co najmniej 3-letniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym,
3)  posiadanie obywatelstwa polskiego,
4)  korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
5) ukończenie wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskanie tytułu magistra albo ukończenie zagranicznych studiów prawniczych, uznanych w Polsce,
6) posiadanie uprawnień radcy prawnego, adwokata lub notariusza albo zajmowanie stanowiska sędziego sądu powszechnego, sędziego sądu wojskowego lub sędziego sądu administracyjnego albo stanowiska prokuratora albo posiadanie tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych albo praca na stanowisku związanym z legislacją, nie niższym niż legislator lub specjalista do spraw legislacji, w urzędzie organu władzy państwowej przez co najmniej pięć lat,
7)  niekaralność za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe albo nieumyślne przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu,
8) posiadanie nieskazitelnego charakteru i dawanie swym dotychczasowym zachowaniem rękojmi prawidłowego wykonywania obowiązków Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa,
9) złożenie przez osobę urodzoną przed dniem 1 sierpnia 1972 r., oświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, ze zm.) albo informacji, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy,
10) poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej.

Wymagania pożądane:
1)  znajomość ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa i aktów wykonawczych do tej ustawy,
2)  znajomość ustawy o finansach publicznych i aktów wykonawczych do tej ustawy,
3)  znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
4)  umiejętność pracy pod presją czasu,
5)  komunikatywna znajomość języka obcego.

Więcej>>