Ewentualna taka decyzja może zostać podjęta w drodze uchwały, która będzie podstawą do opracowania skargi.
KRS to konstytucyjny organ mający za zadanie stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów - w imieniu wymiaru sprawiedliwości ma prawo występować do Trybunału. Więcej>>>