"KRS ostrzega, że taki sposób traktowania sędziów może doprowadzić do niepotrzebnych niepokojów w wymiarze sprawiedliwości i w konsekwencji utrudnić realizację konstytucyjnego prawa do sądu" - głosi stanowisko Rady zamieszczone na jej stronach internetowych.

Zgodnie z przyjętymi w końcu grudnia przepisami zmieniającymi niektóre ustawy w związku z realizacją ustawy budżetowej zamrożone zostały płace sędziów i prokuratorów. Tymczasem w marcu 2009 r. uchwalono przepisy przewidujące uzależnianie wynagrodzeń sędziów od ogłaszanego w Monitorze Polskim przez prezesa GUS przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale poprzedniego roku, a nie od kwoty bazowej określanej w ustawie budżetowej. Wysokość uposażeń prokuratorów z mocy ustawy jest powiązana z wysokością płac sędziowskich.

W skierowanym do TK wniosku I prezes SN Stanisław Dąbrowski argumentował m.in., że uchwalenie zaskarżonych przez niego przepisów narusza konstytucję, bowiem zachowanie równowagi budżetowej nie może być jedynym argumentem na rzecz ingerencji w wynagrodzenia sędziego. "Mimo niewątpliwego znaczenia równowagi budżetowej, trzeba także zauważyć, że jak każdej innej wartości konstytucyjnej, także i tej nie wolno absolutyzować, lecz zawsze musi być ona korelowana i balansowana z innymi zasadami" - wskazywał we wniosku Dąbrowski. Dodawał, że przepisy ustawy okołobudżetowej naruszają zasady ochrony praw nabytych oraz zaufania do państwa i stanowionego prawa.

Popierając wniosek I prezesa SN Krajowa Rada Sądownictwa w przyjętym stanowisku wyraziła ubolewanie, iż "organy władzy wykonawczej i ustawodawczej traktują konstytucyjną gwarancję niezawisłości sędziów, którą jest zapewnienie sędziom właściwych warunków pracy i wynagrodzenia, jako ich przywilej". "Co więcej, organy te uważają, że sędziów można tej gwarancji pozbawić w sposób dowolny, tym łatwiej, że ta grupa zawodowa nie jest chroniona przez związki zawodowe, ani nie ma swojej reprezentacji w parlamencie" - dodała KRS. Analogiczny wniosek dotyczący wynagrodzeń prokuratorów w połowie stycznia skierował do TK Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury. Z wnioskami solidaryzuje się m.in. Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia". Oba wnioski poparła także w końcu stycznia Krajowa Rada Prokuratury. Trybunał nie wyznaczył jeszcze terminów rozpraw w sprawie wynagrodzeń sędziów i prokuratorów.

Ustawa okołobudżetowa zawiera zmiany w przepisach, konieczne do realizacji budżetu państwa w 2012 r.