Zmiany dotyczące zakresu odpowiedzialności sprzedawców z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej wprowadzić ma ustawa o prawach konsumentów, dostosowująca polskie prawo do przepisów unijnych. Ustawa przeniesie do kodeksu cywilnego regulacje dotyczące sprzedaży konsumenckiej i zaostrzy odpowiedzialność sprzedawców za jakość rzeczy sprzedanej - wprowadzi m.in. zasadę, że publiczne zapewnienia producenta będą traktowane na równi z zapewnieniem sprzedawcy. Oznacza to, że jeżeli rzecz nie będzie posiadać właściwości, o których publicznie informował producent, odpowie za to sprzedawca, chyba że wykaże, że nie znał treści publicznych zapewnień lub nie mogły mieć one wpływu na decyzję kupującego.

Jak jednak zwraca uwagę Krajowa Rada Sądownictwa, projekt nie przewiduje wprowadzenia definicji niejasnego pojęcia "publiczne zapewnienie". Spowoduje duże problemy przy praktycznym określeniu zakresu odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi. Co więcej, projektowane przepisy nie precyzują, czy za brak oczekiwanych przez konsumenta właściwości odpowie jedynie sprzedawca, czy także inny podmiot - producent lub jego przedstawiciel. Niejasna konstrukcja przepisu powoduje, że można z niego wyciągnąć wniosek, że dotyczy jedynie sprzedawcy, a w takim przypadku odpowiadałby on za cudze czyny, na które nie miał wpływu. I nie ma tu znaczenia, że przepis daje sprzedawcy podstawy do zwolnienia się od odpowiedzialności, ponieważ udowodnienie, że nie wiedział o zapewnieniu producenta, jest - według sędziów - praktycznie niemożliwe.