Opinia KRS dotyczy projektu, zgodnie z którym środki zgromadzone na rachunkach depozytowych sądów trafią na rachunki depozytowe ministra finansów. Zdaniem KRS ta propozycja jest niezgodna „z zasadami demokratycznego państwa prawnego, o których mowa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.
Rada zwraca uwagę, że przechowywane na rachunkach depozytowych sądów środki pieniężne stanowią składnik majątku dłużników/deponentów i są składane przez te podmioty w postępowaniach sądowych prowadzonych w ramach wykonywania przez sądy władzy sądowniczej, jak również w sądowych postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych przez sądy lub komorników sądowych. - Dlatego też oddanie tych środków do dyspozycji władzy wykonawczej jest niezgodne z zasadami demokratycznego państwa prawnego, o których mowa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Bezsprzecznym jest przenikanie się władzy wykonawczej i sądowniczej w dobrze funkcjonującym państwie prawa, jednakże ingerencja władzy wykonawczej w podstawowe gwarancje zapewniane przez właściwe wykonywanie władzy sądowniczej godzi w normy konstytucyjne - czytamy w opinii KRS.
Rada podkreśla też, że obowiązujące obecnie rozwiązanie uregulowane w przepisie art. 752 § 2 k.p.c., które umożliwia dłużnikowi/ deponentowi czerpanie dochodów ze zdeponowanych środków pieniężnych, ponad oprocentowanie wkładów pieniężnych umieszczonych na wydzielonym, oprocentowanym rachunku bankowym w wysokości oprocentowania udzielonego przez bank dla wkładów wypłacanych na każde żądanie, wychodzi naprzeciw jego interesom i chroni go przed utratą korzyści związanych z posiadaniem pieniędzy oraz zabezpiecza przed skutkami inflacji. Rozwiązanie to realizuje tym samym konstytucyjną zasadę demokratycznego państwa prawnego, urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej (art. 2 Konstytucji RP).
- Zatem propozycja uchylenia § 2 art. 752 k.p.c. prowadzi do pozbawienia podmiotów uczestniczących w postępowaniach sądowych gwarancji ochrony ich usprawiedliwionych interesów.
Proponowane zmiany mogą służyć tymczasowej poprawie stanu finansów publicznych, jednakże finansowanie długu publicznego ze środków prywatnych – spoza systemu finansów publicznych – bez zgody dłużników/deponentów wydaje się niewłaściwe - stwierdzaja w opinii członkowie Krajowej Rady Sądownictwa.
I dodają, proponowane rozwiązanie, zdaniem Rady, nie zasługuje na akceptację.