Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na jej cel lub rezultat. Podmioty uczestniczące w produkcji filmów - producent i koproducenci - w świetle obowiązujących przepisów nie mogą być uznane za jednego podatnika VAT. Relacje zachodzące pomiędzy stronami umowy koprodukcyjnej, dla potrzeb podatku VAT należy oceniać zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami.
Jednocześnie, Minister Finansów podkreślił (interpelacja nr 24367), że umowy koprodukcyjne mają złożony stan faktyczny i każdorazowo ocena umów co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego powinna być prowadzona z uwzględnieniem konkretnego stanu faktycznego.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka
Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 7 listopada 2011 r.