Z nowego art. 1046 § 4 k.p.c. wynika, że czynności komornika są uzależnione od treści tytułu wykonawczego. Ważne jest , czy eksmitowanemu przysługuje uprawnienie do tymczasowego pomieszczenia. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 1046 § 4 k.p.c., w pierwszej kolejności komornik musi podjąć działania zmierzające do usunięcia dłużnika do pomieszczenia, do którego przysługuje mu tytuł prawny i w którym dłużnik może zamieszkać.
Dla zrealizowania tego obowiązku komornik musi zatem ustalić, czy dłużnikowi przysługuje tytuł prawny do takiego lokalu lub pomieszczenia i czy ma możliwość zamieszkania w nim. Okoliczności te mają znaczenie dla rodzaju i zakresu dalszych czynności egzekucyjnych. Organ egzekucyjny – w celu ich ustalenia – powinien wykorzystać przysługujące mu instrumenty prawne, nie wyłączając wysłuchania dłużnika.
O pozytywnym ustaleniu komornik powinien zawiadomić nie tylko strony postępowania, ale i osoby, które w nim faktycznie zamieszkują. Natomiast o ustaleniu braku uprawnienia do innego lokalu lub pomieszczenia, w którym dłużnik może zamieszkać powinien poinformować wierzyciela, umożliwiając mu w ten sposób ewentualne podjęcie działań zmierzających do wskazania pomieszczenia odpowiadającego wymogom tymczasowego pomieszczenia. W znowelizowanej ustawie zachowano bowiem możliwość dobrowolnego wskazania pomieszczenia odpowiadającego wymogom tymczasowego pomieszczenia przez strony postępowania (zarówno wierzyciela jak  i dłużnika) oraz osobę trzecią, jeśli leży to w ich interesie. Powyższe rozwiązanie ma na celu usprawnienie tego etapu egzekucji. Skorzystanie z takiej możliwości przez wymienione osoby zwolni gminę od obowiązku wskazania tymczasowego pomieszczenia.
Jeśli jednak dłużnikowi nie przysługuje prawo do tymczasowego pomieszczenia, to w takiej sytuacji komornik powinien niezwłocznie wystąpić do gminy o wskazanie noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, do których usunie dłużnika. Przepis ten doprecyzowuje wynikający z art. 1046 § 51 k.p.c. obowiązek komornika usunięcia dłużnika.
Rozporządzenie powinno obowiązywać już od listopada, aby komornicy prowadząc postępowanie egzekucyjne w sprawach o opróżnienie lokalu nie opierali się wyłącznie na przepisach k.p.c. określających tryb postępowania  w tych sprawach.