Dotyczą one także pytania, czy poziom konkurencji między poszczególnymi dostawcami usług internetowych oraz wymogi przejrzystości wynikające z nowych ram prawnych dla sieci telekomunikacji są wystarczające, aby proces poszerzania oferty dla klientów przebiegał bez potencjalnych zakłóceń. Przedmiotem konsultacji jest wreszcie dylemat, czy UE powinna podejmować dalsze działania, aby zapewnić obiektywne zasady funkcjonowania rynku internetowego, czy też inicjatywę w tym zakresie należy pozostawić podmiotom z branży. Neelie Kroes, Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej ds. Agendy Cyfrowej, ujawniła w kwietniu 2010 r. zamiar przeprowadzenia powyższych konsultacji w celu posunięcia się krok dalej w europejskiej debacie na temat neutralności sieci (zob. SPEECH/10/153). Ich wyniki zostaną uwzględnione w sprawozdaniu Komisji dotyczącym neutralności sieci, które ma zostać przedstawione do końca bieżącego roku. Wszystkie zainteresowane strony – dostawcy usług i treści internetowych, użytkownicy, podmioty gospodarcze i badacze – mogą wziąć udział w konsultacjach do dnia 30 września 2010 r. Otwarty i neutralny internet przyczynia się do realizacji szeregu celów określonych w Europejskiej agendzie cyfrowej (IP/10/581).

Wiceprzewodnicząca Neelie Kroes powiedziała: „Zależy mi, aby internet pozostał otwarty i neutralny. Konsumenci powinni mieć możliwość dostępu do poszukiwanych przez siebie treści. Dostawcy treści i operatorzy powinni otrzymywać właściwe bodźce zachęcające ich do ciągłych innowacji. Zarządzanie ruchem internetowym i neutralność sieci są jednak zagadnieniami bardzo złożonymi. Nie zakładam, że należy ostatecznie poprzeć takie czy inne podejście. Musimy poznać stanowiska wszystkich stron, aby móc obiektywnie przeanalizować wszystkie kwestie, znaleźć złoty środek między reprezentowanymi grupami interesu oraz ustalić, jakie nowe środki mogą być ewentualnie potrzebne.”

W ostatnich latach internet uległ znacznym przeobrażeniom. Coraz więcej użytkowników korzysta z połączeń szerokopasmowych o dużej prędkości. Rośnie liczba usług, które wymagają systemów transmisji danych wysokiej jakości, np. telewizja przez internet (IPTV) i udostępnianie plików wideo. Tymczasem pojawiły się również nowe technologie, takie jak telefonia internetowa VoIP. W tym kontekście dostawcy usług internetowych opracowali narzędzia pozwalające różnie traktować poszczególne strony internetowe i aplikacje, dostępne za pośrednictwem ich sieci, unikając w ten sposób zatorów komunikacyjnych i propagując skuteczne użytkowanie sieci. Działania te określa się mianem „zarządzania ruchem". Wymienione narzędzia mogą być stosowane w celu racjonalizacji funkcjonowania sieci oraz dostarczania usług premium, takich jak IPTV, o ile są one zgodne z przepisami UE, a klienci otrzymują informację o jakości usług, jakiej mogą się spodziewać. Niemniej jednak te same technologie mogą powodować spowolnienie dostępu do usług lub aplikacji niepriorytetowych, zarówno w przypadku połączeń stacjonarnych jak i mobilnych, lub pogorszenie jakości innych usług. Niektórzy twierdzą, że wybiórcze traktowanie strumieni danych może być krzywdzące dla użytkowników oraz sprzeczne z zasadą otwartego internetu.

Przedmiot konsultacji

Celem rozpoczętych dziś konsultacji publicznych jest zebranie poglądów na zagadnienia dotyczące zarządzania ruchem internetowym pod kątem neutralności sieci. Komisja pragnie zebrać informacje na temat potencjalnych problemów związanych z niektórymi formami zarządzania ruchem internetowym oraz zbadać, czy nowe przepisy w sprawie sieci telekomunikacji są wystarczającym środkiem, aby je rozwiązać. Przedmiotem dyskusji są również aspekty techniczne i gospodarcze, jakość usług, oraz rozważania na temat zmniejszenia wolności w sieci.

Kolejne kroki

Komisja przeanalizuje zebrane w wyniku konsultacji odpowiedzi oraz opinie wyrażone na innych forach. Następnie do końca 2010 r. przedstawi komunikat w sprawie neutralności sieci. Dokument ten będzie odzwierciedlał stanowisko Komisji na temat ewentualnej potrzeby podjęcia przez nią dodatkowych inicjatyw lub określenia wytycznych w tym zakresie.

Przebieg procedury

Choć ustalona definicja „neutralności sieci” nie istnieje, przyjmuje się powszechnie, że termin ten oznacza podejście polegające na równym traktowaniu wszystkich danych w internecie, niezależnie od ich pochodzenia czy przeznaczenia. Ogólnie rzecz ujmując, oznacza to, że użytkownicy internetu powinni mieć dostęp do wybranych przez siebie treści lub aplikacji.

Aby zapewnić pomyślne zakończenie prac nad pakietem reform sieci telekomunikacji podjętych przez UE w 2009 r. (zob. MEMO/09/568), Komisja zobowiązała się m.in. do przeprowadzenia wnikliwej analizy dotyczącej otwartego i neutralnego charakteru internetu oraz do przekazania odnośnego sprawozdania Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Ministrów. Przedmiotowe konsultacje stanowią częściową realizację tego zobowiązania.

Zgodnie ze zmienionymi ramami prawnymi dla sieci telekomunikacji w UE organy krajowe są uprawnione do ustalania minimalnych wymogów jakości dla usług transmisji danych sieciowych. Ponadto zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi przejrzystości konsumenci muszą zostać poinformowani przed zawarciem umowy o charakterze usług, które wybierają, w tym o technikach zarządzania ruchem internetowym i ich wpływie na jakość usług oraz o wszelkich innych ograniczeniach (takich jak ograniczenia szerokości pasma lub dostępna prędkość połączenia).