Celem projektu ustawy jest zwolnienie od kosztów sądowych skargi o wznowienie postępowania, gdy przyczyną wznowienia ma być stwierdzenie przez Trybunał Konstytucyjny niezgodności z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową bądź też ustawą aktu normatywnego, na podstawie którego wydano orzeczenie.
Projektowana ustawa ma na celu rozszerzenie katalogu wyjątków od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych.
 Ponadto ustawowym zwolnieniem od kosztów sądowych ma zostać objęta strona wnosząca o wznowienie postępowania w sytuacji,  gdy na treść wyroku miało wpływ postanowienie niekończące postępowania w sprawie, wydane na podstawie aktu normatywnego uznanego przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z Konstytucją, zgodnie z art. 4161 k.p.c. Jednocześnie projektowany art. 1 zakłada, iż analogicznie traktowane będą te podmioty, które na zasadzie (art. 417(1 )§ 1 Kodeksu cywilnego) zdecydują się na dochodzenie naprawienia szkody wynikłej z wydania aktu normatywnego cechującego się niezgodnością z aktami hierarchicznie wyższymi.
Projekt stanowi realizację postulatu zawartego w dwóch odrębnych petycjach, skierowanych na ręce Marszałka Senatu. 
Jedna  z tych petycji  obejmuje sytuację, w jakiej znalazła się grupa emerytów, która nabyła prawo do emerytury w okresie od 8 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.. A następnie wobec wprowadzenia wymogu rozwiązania stosunku pracy pod rygorem zawieszenia prawa do emerytury zdecydowała się na przerwanie zatrudnienia. Niekorzystne dla tych osób rozwiązania prawne zostały zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny 13 listopada 2012 r. (sygn. akt K 2/12). Niemniej jednak ich sytuacja prawna nie została w sposób generalny uregulowana przez ustawodawcę w odróżnieniu od tych emerytów, którzy kontynuowali zatrudnienie i którym w związku z tym zaprzestano wypłacania świadczeń emerytalnych 1 października 2011 r.
 

Dowiedz się więcej z książki
Postępowanie cywilne. Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych. Wzory pism sądowych i procesowych z przykładowymi stanami faktycznymi, linie orzecznicze, koszty sądowe
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł