Na podstawie art. 9a-9d ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowych-kredytowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1450 z późn. zm.), dalej jako: "ustawa o skok", kasy mogą, w drodze umowy agencyjnej, powierzyć przedsiębiorcy pośrednictwo w zawieraniu i zmianie umów o wykonywanie czynności, obejmujących gromadzenie środków pieniężnych, wyłącznie swoich członków, udzielanie im pożyczek i kredytów i przeprowadzanie na ich zlecenie rozliczeń finansowych. Na podstawie art. 9b ustawy o skok, kasa może także powierzyć przedsiębiorcy wykonywanie faktycznych czynności związanych z czynnościami wyżej wymienionymi. Warto nadmienić, że kasa nie może powierzyć zewnętrznemu podmiotowi zarządzania kasą ani funkcji kontroli wewnętrznej.

Z badań przeprowadzonych przez KNF wynika, że kasy chętnie sięgają po umowy outsourcingowe w swojej działalności i stanowi to istotny element prowadzenia przez nie działalności operacyjnej i biznesowej. W skrajnych przypadkach 90% czynności kasy było wykonywane przez innego przedsiębiorcę. W takiej sytuacji kasa nie jest w stanie zarządzać swoimi aktywami i pasywami. Komisja jest zaniepokojona tak wysokim uzależnieniem kluczowych elementów działalności skoków od usługodawców zewnętrznych.

W ocenie KNF taki stan rzeczy pokazuje, fundamentalne niezrozumienie zasad ostrożnego i stabilnego zarządzania kasą, bezpiecznego zarządzania ryzykiem i brak właściwej oceny profilu ryzyka podejmowanego przez kasę.

Dodatkowo Komisja stwierdziła, że wiele umów agencyjnych zostało zawartych z naruszeniem art. 9a-9d. Co więcej często zostały one obwarowane postanowieniami niekorzystnymi dla kas, uniemożliwiającymi im łatwe od nich odstąpienie. Umowy są zawierane długoterminowo i ustanawiają kary umowne w przypadku przedterminowego rozwiązania. W takiej sytuacji kasy są narażone na wysokie koszta w związku z dostosowywaniem umów do przepisów art. 9a-9d.

W związku z możliwym negatywnym wpływem wyżej opisanej praktyki na stabilność finansową kas, na bezpieczeństwo gromadzonych przez nią środków oraz ze względu na niezgodność z przepisami ustawy, Komisja wskazała na konieczność przeprowadzenia przez kasy weryfikacji ich działalności outsourcingowej pod kątem jej zgodności z prawem.

Dlatego też KNF wezwała kasy do dokonania przeglądu umów, o których mowa w art. 9a-9d, pod kątem ich zgodności z tymi przepisami, do przekazania Komisji informacji o wynikach przeprowadzonej weryfikacji i do opracowania i przedstawienia harmonogramu dostosowania umów do obowiązujących przepisów, w terminie do 30 kwietnia 2014 r.

Opracowanie: Małgorzata Jastrzębska, RPE WK

Źródło: www.knf.gov.pl, stan z dnia 29 stycznia 2014 r.