Ciech SA zapłaci karę pieniężną w wysokości 250 tysięcy złotych za nieprzekazanie w ustawowym terminie informacji poufnej o zawarciu przez emitenta walutowych transakcji pochodnych, niosących ryzyko nieograniczonej straty i mogących mieć istotny wpływ na wynik finansowy emitenta. Ustalając wysokość kary Komisja wzięła pod uwagę stratę finansową emitenta w ostatnim okresie sprawozdawczym, za który spółka przekazała raport kwartalny.
Swarzędz Meble SA w likwidacji ma zapłacić 150 tysięcy złotych za nieprzekazanie w ustawowym terminie informacji poufnej o braku możliwości kontynuacji działalności spółki, a Sygnity SA 40 tysięcy złotych za przekazanie w raporcie bieżącym na temat sprzedaży obligacji błędnych danych dotyczących wartości zobowiązań, w tym zobowiązań krótkoterminowych. Ustalając wysokość kary Komisja wzięła pod uwagę, że nie było to działanie celowe, a w toku postępowania spółka współpracowała z urzędem; kara ma charakter prewencyjny, a nie represyjny.
Znacznie więcej, bo karę w wysokości 150 tysięcy złotych za nieprzekazanie w ustawowym terminie informacji poufnej o złoŜeniu przez bank wniosku o ogłoszenie
upadłości likwidacyjnej spółki zapłaci Techmex SA, o którym spółka dowiedziała się w dniu 1 października 2009 r. oraz przekazanie raportu bieżącego nie zawierającego wszystkich elementów wymaganych przepisami prawa. Ustalając wysokość kary Komisja wzięła pod uwagę trudną sytuację finansową emitenta.
Komisja nałożyła też kary na trzy osoby fizyczne – akcjonariuszy MCI Capital Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA -  w wysokości po 50 tysięcy złotych dla każdej z tych osób za niezawiadomienie KNF o zamiarze nabycia akcji towarzystwa stanowiących 10,81proc. kapitału zakładowego.