Ustawa ma dotyczyć regulacji zasad funkcjonowania dwóch grup podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), prowadzących działalność depozytowo-kredytową, tj. banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych (SKOK). Wnioskodawcą projektu jest Ministerstwo Finansów.

Projekt przewiduje wyposażenie KNF w uprawnienie polegające na możliwości zlecenia ponownego badania wyceny zabezpieczeń wierzytelności w stosunku do wszystkich podmiotów prowadzących działalność depozytowo-kredytową, rozszerzenie katalogu przesłanek powołania przez KNF zarządu komisarycznego w banku, na wzór przepisów ustawy o SKOK, tj. o okoliczność powstania groźby zaprzestania spłacania przez bank zobowiązań oraz rażącego lub uporczywego naruszania przez bank przepisów prawa w działalności, wyłączenie stosowania niektórych przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego do postępowania w przedmiocie decyzji KNF o ustanowieniu zarządcy lub zarządu komisarycznego, odpowiednio w SKOK lub w banku oraz wprowadzenie możliwości alternatywnego powoływania instytucji zarządcy komisarycznego lub zarządu komisarycznego w SKOK, w zależności od skali działalności podmiotu. (ks/pap)