Zmianą mającą kluczowe znaczenie dla organów gmin jest wprowadzenie art. 11a na podstawie którego rada gminy określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Więcej>>>