Komisja Europejska wystąpiła do Cypru, Litwy, Polski, Portugalii, Słowenii i Włoch z wezwaniem do pełnego wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE i 2006/49/WE.

Wymogi ostrożnościowe obowiązujące instytucje z siedzibą w Unii Europejskiej określa rozporządzenie (UE) nr 575/2013 (znane pn. CRR, czyli rozporządzenie w sprawie wymogów kapitałowych) oraz dyrektywa 2013/36/UE (zwana dyrektywą w sprawie wymogów kapitałowych). CRR określa zasady dotyczące wymaganego od instytucji poziomu kapitału, zapewniającego pokrycie możliwych strat z tytułu ryzyka, na jakie są narażone, i reguluje kwestie płynności, dźwigni finansowej oraz ujawniania informacji. Z kolei dyrektywa ws. wymogów kapitałowych ustala zasady udzielania zezwoleń instytucjom, zasady dotyczące nadzoru nad instytucjami, współpracy w zakresie nadzoru, a także zarządzania ryzykiem, ładu korporacyjnego (w tym wynagrodzeń) i buforów kapitałowych.
Termin wdrożenia tej dyrektywy do prawa krajowego upłynął 31 grudnia 2013 r. Cypr, Litwa, Polska, Portugalia, Słowenia i Włochy nie powiadomiły jak dotąd Komisji o wdrożonych środkach wykonawczych. Wniosek Komisji ma formę uzasadnionej opinii, która stanowi drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jeżeli w terminie dwóch miesięcy nie zostaną zgłoszone środki służące pełnemu wdrożeniu przepisów dyrektywy 2013/36/UE, Komisja może pozwać Cypr, Litwę, Polskę, Portugalię, Słowenię i Włochy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Źródło: www.europa.eu/rapid