Jest to odpowiedź na dokonane przez Polskę powiadomienie o pełnej transpozycji dyrektywy 29 stycznia 2015 r.

Celem dyrektywy 2009/28/WE w sprawie odnawialnych źródeł energii było zapewnienie 20-proc. udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii w UE do roku 2020. Państwa członkowskie miały dokonać transpozycji tej dyrektywy do 5 grudnia 2010 r.

W styczniu 2011 r. Komisja przesłała Polsce wezwanie do usunięcia uchybienia, w marcu 2012 r. wystosowała uzasadnioną opinię, zaś w marcu 2013 r. wniosła do Trybunału sprawę w związku z całkowitym brakiem transpozycji. Na mocy art. 260 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu UE (TFUE) za brak transpozycji zaproponowano pierwotnie karę pieniężną w wysokości 133.228,80 euro za dzień.

W czasie trwania postępowania przed Trybunałem Polska dokonała transpozycji części przepisów dyrektywy. W konsekwencji Komisja ograniczyła zakres wniosku do zobowiązań, które nie były jeszcze zrealizowane, i zmniejszyła proponowaną wysokość kary do 61.380 euro za dzień. Rozprawa przed Trybunałem odbyła się 7 października 2014 r. i 11 grudnia 2014 r. Rzecznik generalny Melchior Wathelet przedłożył swoją opinię.

W celu zachowania spójności Komisja postanowiła zastosować normalną praktykę, określoną w komunikacie w sprawie stosowania art. 260 ust. 3 TFUE (Dz.U.UE C 12 z 15.1.2011, s. 1), zgodnie z którą – w przypadku gdy proponowana jest tylko dzienna kara pieniężna – Komisja wycofuje z Trybunału sprawę w toku, jeżeli państwo członkowskie wypełni obowiązek transpozycji przepisów dyrektywy do prawa krajowego. W tym konkretnym przypadku Polska powiadomiła o pełnej transpozycji dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii w dniu 29 stycznia 2015 r. Efektem powiadomienia było więc wycofanie skargi z Trybunału przez Komisję.

Komisja podjęła jednak również decyzję o dokonaniu w pierwszym półroczu bieżącego roku przeglądu swojej polityki dotyczącej postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, a w szczególności stosowania w przyszłości art. 260 ust. 3 TFUE, w celu zapewnienia skuteczniejszej i bardziej terminowej transpozycji dyrektyw unijnych w państwach członkowskich.

Ponadto Komisja zwróciła uwagę na pkt 10 komunikatu w sprawie stosowania art. 260 ust. 3 TFUE i zastrzegła sobie prawo korzystania ze swych uprawnień i odstąpienia od ogólnych kryteriów określonych w komunikacie, podając w poszczególnych przypadkach szczegółowe powody.

Źródło: www.europa.eu/rapid,


ID produktu: 40197711 Rok wydania: 2015
Tytuł: Prawo Europejskie. Zbiór przepisów. Traktat o Unii Europejskiej. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej. Regulamin postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości