Marianne Thyssen, komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników, podkreśliła: Podejmujemy działanie na rzecz poprawy przejrzystości i przewidywalności warunków pracy. Świat pracy zmienia się w szybkim tempie – rośnie liczba niestandardowych form zatrudnienia i umów. Coraz liczniejszym pracownikom grozi w związku z tym, że nie będą już objęci podstawowymi prawami, począwszy od prawa do znajomości warunków, na jakich są zatrudniani. Większa przejrzystość i przewidywalność przyniesie korzyści zarówno pracownikom, jak i przedsiębiorstwom.

W projekcie Komisja proponuje między innymi:

– dostosowanie pojęcia pracownika do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Obecnie obowiązujące przepisy dopuszczają rozbieżności w definicjach, przez co niektóre kategorie pracowników nie są objęte przepisami. Poprzez zastosowanie definicji pracownika wynikającej z orzecznictwa Trybunału nowa dyrektywa zapewni objęcie przepisami tych samych ogólnych kategorii pracowników;

– objęcie zakresem obowiązywania dyrektywy różnych form zatrudnienia, które obecnie często nie są objęte ochroną. Dotyczy to m. in. pracowników domowych, osób pracujących w bardzo niewielkim wymiarze godzin lub w ramach bardzo krótkoterminowych umów. Proponowane przepisy objęłyby również nowe formy zatrudnienia, jak praca na żądanie, w systemie bonów usługowych lub za pośrednictwem platform internetowych. W sumie byłoby to wg szacunków Komisji od 2 do 3 mln pracowników, którzy nie są chronieni dotychczasowym prawodawstwem;

– zapewnienie pracownikom aktualnych i rozszerzonych pakietów informacji od samego początku pracy, a nie dopiero po upływie dwóch miesięcy, jak ma to miejsce obecnie;

– określenie nowych praw minimalnych, takich jak prawo do większej przewidywalności pracy dla osób pracujących w oparciu o zmienny harmonogram, możliwość ubiegania się o zmianę formy zatrudnienia na bardziej stabilną z prawem do otrzymania odpowiedzi pisemnej, bądź też prawo do uzyskania obowiązkowych szkoleń bez potrącania ich kosztu z wynagrodzenia;

– zapewnienie skuteczniejszych środków egzekwowania praw i dochodzenia roszczeń jako ostatecznych form rozstrzygania ewentualnych sporów, jeśli dialog okaże się niewystarczający.

Proponowana dyrektywa musiałaby zostać przyjęta przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej, a następnie wdrożona przez państwa członkowskie w drodze ustawodawstwa lub układów zbiorowych pomiędzy partnerami społecznymi. Projekt przewiduje możliwość modyfikacji przez partnerów społecznych minimalnych praw proponowanych w dyrektywie pod warunkiem zachowania ogólnego poziomu ochrony.

Dyrektywa w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy zastąpiłaby obowiązującą dyrektywę* 91/533/EWG w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącym informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy.

Źródło: www.europa.eu/newsroom 

______________________

* Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu.