Zasadnicza różnica, w stosunku do poprzednio obowiązującego rozporządzenia, polega na wyeliminowaniu możliwości uiszczania opłat sądowych znakami skarbowymi. Jednak w celu umożliwienia wyczerpania zapasów znaków znajdujących się kasach sądowych i pozasądowych punktach sprzedaży oraz znaków zakupionych i niewykorzystanych przez interesantów będą obowiazywać do końca 2012 roku.
Nowe przepisy przewidują rozwiązania analogiczne do funkcjonujących w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z  31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych. Druga istotna zmiana polega na poszerzeniu katalogu form, w jakich mogą być dokonywane opłaty sądowe w sprawach cywilnych o możliwość wnoszenia ich poprzez Platformę Elektronicznych Płatności.

Opłaty za pomocą identyfikatora
Przez PEP rozumie się system obsługi uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych oparty o rachunki bankowe, prowadzone w sądach apelacyjnych, na które osoby dokonując wpłat środków pieniężnych wykonują obowiązek uiszczenia opłaty sądowej należnej od określonego pisma podlegającego opłacie za pośrednictwem lub bez użycia systemu teleinformatycznego. Planuje się, że docelowo PEP będzie systemem zintegrowanym z działającym w sądach systemem prowadzącym elektroniczne repertoria, co znacznie zmniejszy pracochłonność czynności związanych z procesem weryfikacji faktu opłacenia pisma, a w przyszłości pozwoli na pełną automatyzację tej czynności.
Procedura będzie wykąłdac w ten sposób: Osoba zamierzająca uiścić opłatę sądową za pośrednictwem PEP             powinna:
1) za pośrednictwem systemu klienta uzyskać identyfikator,
2) dokonać wpłaty na rachunek PEP podając prawidłowy identyfikator,
3) ujawnić prawidłowy identyfikator na piśmie podlegającym opłacie lub podać go sądowi niezwłocznie po uiszczeniu opłaty celem ujawnienia na wniesionym piśmie.    

Konsekwencje finansowe
Ministerstwo szacuje, że likwidacja możliwości uiszczania opłat w postaci znaków opłaty sądowej   spowoduje oszczędności  dla budżetu państwa rzędu ok. 30 754 700 zł rocznie, z tytułu zaprzestania produkcji i dystrybucji znaków. Kwota ta została ustalona w oparciu o wydatki na ten cel poniesione w 2010 r. Resort nie podaje jednak doładnej daty wejscia w życie rozporzadzenia.

Źródło: MS