Projektem zmian w ustawie Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia zajmie się Sejm na najbliższym posiedzeniu plenarnym w dniach 5 - 7 lipca. Jest to znaczne udogodnienie w płaceniu mandatów.
Płatności kartą  będą miały szczególne znaczenie dla sprawców wykroczeń przebywających jedynie czasowo na terytorium Polski, a więc w głównej mierze cudzoziemców. To oni zazwyczaj nie mają polskiej waluty przy sobie, a jedynie dysponują kartą płatniczą.
Niejednokrotnie funkcjonariusz, który stwierdzi popełnienie wykroczenia przez cudzoziemca i przeprowadzi typowe czynności w ramach postępowania mandatowego, spotyka się nie tyle z odmową przyjęcia mandatu, co z brakiem możliwości jego uiszczenia. W wielu miejscowościach istnieje możliwość uzyskania z bankomatu polskich pieniędzy, jednakże wiąże się to z koniecznością zapewnienia sprawcy (lub innej osobie dysponującej kartą) możliwości dotarcia do tego bankomatu. Powoduje to zwiększone zaangażowanie interweniującego policjanta - podkreślają autorzy projektu.
Według projektu grzywna nałożona mandatem karnym może być uiszczona w formie bezgotówkowej, za pomocą karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego, o ile funkcjonariusz ją nakładający dysponuje odpowiednim urządzeniem do autoryzacji rozliczeń.
Grzywnę uważać się będzie za uiszczoną z chwilą potwierdzenia dokonania płatności uzyskanego z urządzenia do autoryzacji rozliczeń. Ponadto koszty związane z autoryzacją transakcji i przekazem środków na właściwy rachunek bankowy ponosi ukarany.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.