Nowa ustawa (Dz. U. poz. 337) określa zasady i tryb przekształcenia jednoosobowych spółek Skarbu Państwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w państwowe instytucje kultury.

W państwową instytucję kultury może zostać przekształcona spółka prowadząca działalność z wykorzystaniem dóbr kultury, z których korzystanie w sposób nienastawiony na osiągnięcie zysku leży w interesie publicznym w celach:

1) trwałej ochrony dóbr kultury;

2) upowszechniania dóbr kultury ze względu na znaczenie dla dziedzictwa kulturowego oraz walory estetyczne i poznawcze;

3) udostępniania dóbr kultury do celów działalności artystycznej lub edukacyjnej.

Przekształcona spółka staje się państwową instytucją kultury z dniem dokonania wpisu państwowej instytucji kultury do rejestru instytucji kultury, zwanym dalej „dniem przekształcenia”. Przedmiotowa ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 16 lipca 1987 r. o państwowych instytucjach filmowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 102, poz. 710 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.).

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl,

ID produktu: 40303081 Rok wydania: 2014
Autor: Wojciech Kowalski,Katarzyna Piotrowska-Nosek,Hanna Schreiber,Katarzyna Zalasińska
Tytuł: Konwencje UNESCO w dziedzinie kultury. Komentarz>>