W Dzienniku Ustaw z 10 czerwca 2011 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693). Wydanie nowego rozporządzenia jest konsekwencją nowelizacji ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych opublikowanej w Dz. U. z 2011 r. Nr 109, poz. 627.
Nowe rozporządzenie wchodzi w życie 14 czerwca 2011 r. Jednocześnie traci moc poprzedzające je rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U Nr 50, poz. 370).

Opublikowano: www.samorzad.lex.pl