Opublikowany na stronach rządowych projekt zmian w ustawie z 21.08.1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 358 ze zm.) ma za zadanie m.in. usunąć sprzeczność między przepisami tej ustawy a regulacją zawartą w ustawie z 9.10.2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 772 ze zm.). Przepisy poświęcone dyscyplinie wojskowej przewidują, że żołnierz za popełnienie czynu będącego naruszeniem wyłącznie zasad etyki oraz godności i honoru żołnierza nie ponosi odpowiedzialności dyscyplinarnej. Jednocześnie regulacja poświęcona sądom wojskowym wskazuje, że mandat ławnika – żołnierza wygasa w razie uznania go prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym winnym naruszenia honoru i godności żołnierskiej. Wobec braku możliwości wydania takiego orzeczenia zaproponowano, by przesłanką wygaśnięcia mandatu ławnika było ukaranie prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym.

Druga zmiana zaproponowana w projekcie polega na poprawieniu treści przepisu ustawy, wskazującego na zakres stosowania do sądów wojskowych, asystentów sędziów oraz ławników przepisów ustawy z 27.07.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2062 ze zm.). Obecnie w zakresie przydzielania wolnych stanowisk sędziowskich w sądach wojskowych regulacja odwołuje się do uchylonego w 2016 r. przepisu ustawy z 2001 r., poświęconego zasadom rozdziału wolnych stanowisk sędziowskich przez Ministra Sprawiedliwości. Aby umożliwić powołanie sędziego na nieobsadzony etat w sądzie wojskowym projekt przewiduje wskazanie w tym zakresie odpowiedniego, obowiązującego obecnie przepisu ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Nowelizacja przewiduje 30-dniowe vacatio legis. Projekt jest obecnie przedmiotem opiniowania i konsultacji społecznych.

Źródło: www.rcl.gov.pl,