Rozporządzenia te stanowią uzupełnienie obowiązujących od 11 stycznia br. nowych przepisów Kodeksu postępowania karnego, wprowadzających do polskiego procesu karnego europejski nakaz ochrony - instytucję umożliwiającą rozciągnięcie ochrony udzielonej osobie, będącej pokrzywdzonym w postępowaniu karnym, poza granice państwa UE, w którym toczy się to postępowanie.

Czytaj: Europejski nakaz ochrony w Kodeksie postępowania karnego>>>

ID produktu: 40111911 Rok wydania: 2015
Tytuł: Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Ustawa o opłatach w sprawach karnych. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich