Sytuacja demograficzna Polski jako państwa starzejącego się, rosnący odsetek kobiet aktywnych zawodowo oraz coraz mniejszy potencjał opiekuńczy polskich rodzin sprzyja wzrostowi zainteresowania usługami cudzoziemskich opiekunów dla osób starszych.
Przyszłość usług opiekuńczych sprawowanych przez migrantów w Polsce nie jest jednak jasna, m.in. ze względu na zubażający rodziny kryzys gospodarczy po 2008 roku i ograniczone możliwości rozwoju prywatnego rynku usług opiekuńczych.
Badania Instytutu Spraw Publicznych przeprowadzone zarówno wśród pracodawców z sektora usług opiekuńczych, jak wśród opiekunów rodzinnych osób starszych zatrudniających migrantów pokazują, że zatrudnienie cudzoziemców do opieki rozwija się przede wszystkim w sektorze prywatnym, ma charakter nieformalny i pozostaje poza jakąkolwiek kontrolą instytucji publicznych. Jednocześnie jest też rozwiązaniem elitarnym, gdyż mogą z niego skorzystać tylko osoby lepiej uposażone. Natomiast pracodawcy z instytucji świadczących usługi opiekuńcze na rzecz osób starszych nie zatrudniają migrantów i nie planują też tego robić w przyszłości.
 
Dzisiaj, tj 20 maja odbedzie się prezentacja oraz dyskusja na temat jakościowych i ilościowych wyników badań. Jego celem będzie pokazanie, jak złożone są uwarunkowania zatrudnienia migrantów w sektorze usług opiekuńczych i dyskusja na temat przyszłości cudzoziemskich usług opiekuńczych w Polsce.

 

 

Rok wydania: 2015
  Edyta Bielak-Jomaa,Zbigniew Góral
 
Zatrudnianie cudzoziemców