Jak informuje PG, łącznie w takich sprawach w ubiegłym roku prokuratorzy prowadzili 1365 postępowań, w tym 1062 nowe postępowania. Ilość postępowań prowadzonych w prokuraturach dotyczących przestępstw na tle rasistowskim w 2014 r. w porównaniu do lat ubiegłych zdecydowanie zwiększyła się.
Czytaj: Prokuratura bierze się za ściganie rasizmu>>>

Dla porównania w poprzednich latach takich spraw prowadzono:
- w 2006 r. - 60,
- w 2007 r. - 62,
- w 2008 r. - 123,
- w 2009 r. - 166,
- w 2010 r. - 182,
- w 2011 r. - 323,
- w 2012 r. - 473,
- w 2013 r. - 835.

Zdaniem prokuratorów, na taki wzrost postępowań w sprawach przestępstw popełnianych z pobudek rasistowskich i ksenofobicznych wpływa przede wszystkim radykalne zwiększenie liczby spraw z wykorzystaniem internetu. - Rośnie również świadomość społeczna przestępczego charakteru takich zachowań, co ma wpływ na zwiększenie liczby zawiadomień o przestępstwie - czytamy w komunikacie PG.

Na 1365 postępowań prowadzonych w 2014 r.:
-   aż 624 , tj. ok. 46 % prowadzonych spraw dotyczyło przestępstw popełnianych z wykorzystaniem Internetu,
- 16 spraw dotyczyło publikacji książkowych i prasowych,
-  34 sprawy dotyczyły przestępstw związanych z zachowaniem kibiców i sportowców na zawodach sportowych lub w związku z zawodami,
- 24 sprawy dotyczyły wydarzeń związanych z organizowanymi manifestacjami, zgromadzeniami, wiecami itp.
-  188, tj. 14 % spraw, dotyczyło tzw. rasistowskich napisów tzw. graffiti na murach, budynkach, ogrodzeniach itp.,
-  6 spraw dotyczyło audycji radiowych i telewizyjnych,
-  89 spraw dotyczyło zdarzeń związanych ze stosowaniem przemocy wobec osoby,
-  108 spraw dotyczyło wypowiadania gróźb wobec osoby,
-  35 sprawy dotyczyły zdarzeń związanych z pobiciami przez więcej niż jedną osobę,
- 44 sprawy dotyczyły zdarzeń związanych ze spowodowaniem uszkodzeń ciała o osoby pokrzywdzonej,
- 37 spraw dotyczyło zdarzeń związanych z naruszeniami nietykalności cielesnej osoby,
-  6 spraw dotyczyło zdarzeń związanych z podpaleniami.

LEX Navigator Postępowanie Karne>>>

Najwięcej rasizmu w internecie
Prokuratorskie akty oskarżenia (154) dotyczyły różnych zachowań sprawców. Część ze zdarzeń dotyczyła przestępstw popełnionych z wykorzystaniem internetu - 30 spraw, 10 spraw dotyczyło rasistowskich graffiti na murach, budynkach, ogrodzeniach, 4 sprawy dotyczyły zachowań osób podczas zgromadzeń i manifestacji, 3 sprawy dotyczyły przestępstw związanych z zachowaniami kibiców lub sportowców i 1 sprawa dotyczyła publikacji książkowych i prasowych.

147 wyroków skazujących
W 2014r. zapadło 137 orzeczeń sądowych w sprawach skierowanych z aktami oskarżenia. W 107 sprawach zapadły wyroki skazujące wobec 147 osób. Sądy warunkowo umorzyły postępowanie w 19 sprawach wobec 24 osób. W 6 sprawach zapadły wyroki uniewinniające wobec 10 osób.
W 2014 r. umorzono 596 spraw w zdecydowanej większości z powodu niewykrycia sprawców (chodzi głównie o przestępstwa popełnione z wykorzystaniem Internetu i tzw. graffiti), zaś w 299 sprawach odmówiono wszczęcia postępowania (brak uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa).
612 decyzji o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego lub jego umorzeniu zostało zbadanych w ramach nadzoru służbowego prokuratur nadrzędnych. Na 612 decyzji o odmowie lub umorzeniu 525, tj. ok. 86 %, uznano za zasadne. Co warto podkreślić, wbrew obiegowym opiniom prokuratorzy nie umarzali spraw z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość czynu. W 2014 r. zapadła jedynie 1 decyzja z powołaniem się na taką przesłankę.