Jak pisze Dziennik Gazeta Prawna. wWejście w życie zmian zostało zaplanowane na 28 lutego 2019 r.

Ministerstwo Sprawiedliwości, które przygotowało projekt, proponuje wprowadzenie możliwości doręczania pism stronom za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wymiana korespondencji tą drogą będzie możliwa, jeżeli uczestnik postępowania o to wystąpi do sądu i poda swój adres elektroniczny lub wyrazi na to zgodę. W sytuacji gdy strona zmieni zdanie, sąd będzie musiał to uwzględnić i dalszą komunikację prowadzić już w formie tradycyjnej. Pisma wnoszone w formie dokumentu elektronicznego będą musiały być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Kolejnym ułatwieniem dla stron ma być udostępnianie elektronicznych akt sądowych w systemie teleinformatycznym sądu.

Źródło Dziennik Gazeta Prawna / Autor: Małgorzata Kryszkiewicz