Mimo że ustawa wprowadzająca procedurę przymusowej restrukturyzacji banków i innych podmiotów przewidywała, że dane na ten temat znajdą się w rejestrze przedsiębiorców, brakowało przepisów wykonawczych precyzujących tę materię.

Zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz. U. poz. 2226) obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. Informacje wpisywane będą do rejestru przedsiębiorców na tych samych zasadach co dane o restrukturyzacji.