Nieletni niepełnosprawni intelektualnie w stopniu głębokim, w przypadku których sąd rodzinny orzekł o konieczności umieszczenia w domu pomocy społecznej, umieszczani są w domu pomocy społecznej niezwłocznie i w szczególnie uzasadnionych przypadkach - poza kolejnością.
Zgodnie z rozporządzeniem, przeniesienie nieletniego do placówki innego rodzaju możliwe jest jedynie za zgodą sądu rodzinnego. Z wnioskiem o przeniesienie występuje do właściwego sądu dyrektor domu pomocy społecznej, w którym nieletni przebywa. O przeniesienie do placówki innego rodzaju może wystąpić również nieletni, rodzic bądź opiekun nieletniego oraz prokurator.

W myśl nowej regulacji, dom pomocy społecznej, w którym umieszczani są nieletni, zapewnia:
1. zapobieganie niewskazanym kontaktom nieletniego z osobami z zewnątrz;
2. indywidualną opiekę pedagoga, psychologa oraz terapeuty;
3. dostęp do świadczeń gwarantowanych, określonych przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Rozporządzenie określa również szczegółowo procedurę przyjęcia nieletniego do domu – tak, aby miał on jak największą świadomość – w ramach możliwości (o ile takowe w przypadku osób upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w ogóle istnieją) - przysługujących mu praw i obowiązków, jak również, by umożliwić zapewnienie nieletniemu jak najlepszą pomoc i opiekę.
Zgodnie z nową regulacją, po przyjęciu nieletniego do domu pomocy społecznej dyrektor lub upoważniony pracownik w obecności przynajmniej jednego z rodziców lub opiekuna przeprowadza z nieletnim rozmowę, o ile stan zdrowia nieletniego na to pozwala. W rozmowie powinien uczestniczyć psycholog. Podczas rozmowy informuje się w sposób przystępny dla nieletniego o warunkach pobytu w domu pomocy społecznej.
Rozporządzenie regulując kwestie zawiązane z zapewnieniem nieletnim niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu głębokim, których rodzice są niewydolni opiekuńczo i wychowawczo, całodobowej opieki w domach pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, tworzy przesłanki do zorganizowania im bezpiecznych i godnych warunków życia i rozwoju. Umieszczanie nieletnich głęboko niepełnosprawnych intelektualnie w domach pomocy społecznej na podstawie orzeczenia sądu rodzinnego ma zapewnić możliwość przeciwdziałania ich demoralizacji i popełniania przez nich czynów karalnych, jest formą ochrony nieletnich przed przemocą, okrucieństwem i negatywnymi wpływami środowiska, w którym przebywają oraz ma na celu zagwarantowanie im właściwej opieki.
(Dz. U. Nr 109, poz. 632)

Na podstawie: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 14 czerwca 2011 r.

Artykuł pochodzi z Serwisu Samorządowego www.lex.pl/samorzad