Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Generali m.in. oferuje konsumentom umowy o prowadzenie indywidualnych kont emerytalnych (IKE) powiązane z ubezpieczeniem na życie. Postępowanie UOKiK wykazało, że w stosowanych przez spółkę wzorcach umownych znalazły się postanowienia niezgodne z prawem.
UOKiK informuje, że zastrzeżenia Urzędu wzbudziło m.in. odmawianie wypłaty odszkodowania w sytuacji gdy śmierć ubezpieczonego miała związek z jego uczestnictwem w zajęciach sportowych lub rekreacyjnych (…) o ryzykownym charakterze bez dokładnego określenia katalogu tych zajęć. W rezultacie ubezpieczyciel zastrzegał sobie całkowitą dowolność w ustaleniu sytuacji, jakie zwalniają go z odpowiedzialności. Jednocześnie konsument nie miał możliwości ustalenia w jakich okolicznościach przysługuje mu wypłata środków z polisy.

Urząd zakwestionował też postanowienie, zgodnie z którym kwota wypłacanych świadczeń mogła zostać zmniejszona, jeżeli klient w ciągu 60 dni nie powiadomił ubezpieczyciela o tym, że osiągnął już wiek emerytalny. Tymczasem, zgodnie z prawem, ubezpieczyciel ma prawo zastrzec zmniejszenie wysokości świadczeń tylko wtedy, gdy spóźnione powiadomienie wynika z umyślnej winy lub rażącego niedbalstwa ubezpieczonego, a ponadto jeżeli przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków zdarzenia ubezpieczeniowego. Praktyka Generali sprawiała, że emeryci mogli być pozbawieni części świadczeń, gdy opóźnienie w powiadomieniu nie wynikało z ich winy, a było spowodowane np. długotrwałym pobytem w szpitalu.

Prezes UOKiK uznał, że TUnŻ Generalli naruszyło zbiorowe interesy konsumentów i nałożył na spółkę karę w wysokości 188 386 zł. Przedsiębiorca zaniechał już stosowania kwestionowanych praktyk dzięki czemu Urząd obniżył sankcję. Decyzja jest prawomocna.

ID produktu: 40122053 Rok wydania: 2008
Autor: Magdalena Szczepańska
Tytuł: Ubezpieczenia na życie. Aspekty prawne>>>