Fundacja przypomina, że rekomendacje takie zostały przyjęte przez KRS w formie uchwały z 16 grudnia 2011 r. Wskazano w nich na potrzebę skoordynowanych działań w zakresie wykonywania wyroków Trybunału w Strasburgu.
W rekomendacjach można było przeczytać, że Krajowa Rada Sądownictwa uważa, że problematyka ochrony praw człowieka oraz
wykonywania orzeczeń ETPCz jest doniosła i wymaga podejmowania przez różne instytucje odpowiednich działań zapewniających tłumaczenia, publikacje oraz rozpowszechnianie dorobku ETPCz i opracowań na ten temat. Ważne jest także uwzględnianie tej problematyki w szkoleniach dla sędziów (kandydatów na sędziów)
oraz wypracowanie metod przekazywania informacji zarówno całemu środowisku sędziowskiemu, jak i konkretnym sądom i sędziom orzekającym w sprawach, które następnie stały się podstawą wyroków ETPCz, ugód zawieranych przez Rząd RP oraz jednostronnych deklaracji Rządu RP o uznaniu naruszenia praw gwarantowanych
przez Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.
Zdaniem Helsińskiej Fundacji Praw Człowiekapo roku od wydania tej rekomendacji warto przyjrzeć się, jak te zalecenia są stosowane w praktyce. Fundacja deklaruje swój udział w przeprowadzenie tej oceny.
Rekomendacje KRS>>> 
Więcej na ten temat>>>