Sprawa dotyczy dziesięciu sędziów oraz asesorów sądowych, którzy w latach 2007 – 2008 nie zostali powołani na stanowiska sędziowskie przez Prezydenta RP, mimo uzyskania pozytywnych wyników w trakcie procedury nominacji przeprowadzonej przez Krajową Radę Sądownictwa.
Sędziowie i asesorzy sądowi, którzy nie zostali powołani przez Prezydenta RP na stanowiska sędziowskie złożyli skargi konstytucyjne podnosząc niezgodność z Konstytucją przepisów ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych niejednoznacznie regulujących tryb powoływania sędziów. Ponadto sprawa ta jest przedmiotem licznych postępowań administracyjnych.
Część skarg konstytucyjnych została umorzonych. Obecnie w Trybunale Konstytucyjnym rozpoznawana jest sprawa SK 37/08. Została ona zarejestrowana w 2008 r., jednakże - jak przypomina Helsińska Fundacja Praw Człowieka - do dnia dzisiejszego nie został wyznaczony termin rozprawy do jej rozpoznania.

Więcej >>>