Komisje lekarskie uznały M. Błędniaka za niezdolnego do służby na podstawie załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 1991 r., w którym znajduje się wykaz chorób i ułomności, będący podstawą do wydawania orzeczeń w sprawie stopnia zdolności do służby. Podstawą orzeczeń lekarskich w tej sprawie jest przepis dotyczący krwotoku podpajęczynówkowego. - Ale przebyty przez skarżącego krwotok śródmózgowy nie jest wymieniony w wykazie - czytamy w opinii przyjaciela sądu złozonej przez Fundację.
W lipcu 2009 r. Marek Błędniak przeszedł krwotok śródmózgowy prawej półkuli mózgu. W związku z przebytą chorobą został skierowany na badania do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Rzeszowie. Komisja uznała go za całkowicie niezdolnego do służby w Policji i zaliczyła go do trzeciej grupy inwalidów. Okręgowa Komisja Lekarska w Krakowie utrzymała orzeczenie w mocy. W grudniu 2010 r. Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie zwolnił M. Błędniaka ze służby. Komendant Główny Policji utrzymał rozkaz personalny w mocy. WSA w lipca 2011 r. oddalił skargę M. Błędniaka na decyzję Komendanta Głównego Policji. Marek Błędniak wniósł więc skargę kasacyjną od wyroku WSA.
W opinii przyjaciela sądu HFPC podnosi, że WSA nie skontrolował legalności podstawy prawnej zaskarżonej decyzji. WSA nie wziął pod uwagę, że krwotok podpajęczynówkowy oraz krwotok śródmózgowy to dwa odrębne schorzenia. W prawie administracyjnym stosowanie przepisów w drodze analogii jest niedopuszczalne, jeżeli prowadzi do ograniczenia praw i wolności jednostki. Zdaniem HFPC w sprawie doszło do naruszenia prawa dostępu do służby publicznej.
HFPC poinformowała o złożeniu opinii przyjaciela sądu Ministra Spraw Wewnętrznych Jacka Cichockiego. Przy okazji Fundacja przypomina, że sprawa Marka Błędniaka jest już trzecim przypadkiem naruszenia dostępu do służby publicznej w związku ze stosowaniem przepisów rozporządzenia z 1991 r., który został objęty Programem Spraw Precedensowych HFPC.

Pozostałe przypadki to:
- sprawa kandydatki do służby w Straży Granicznej zakażonej antygenem HBs

- sprawa funkcjonariusza Policji zakażonego wirusem HIV