Decyzja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  dotyczy praktyk stosowanych przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich (SDP). Podstawą wszczęcia postępowania przez Urząd było opublikowanie przez wchodzący w skład SDP - Klub Fotografii Prasowej na stronie internetowej cennika zawierającego minimalne stawki za usługi fotoreporterskie. Uwagę UOKiK zwróciła praktyka polegająca na ustaleniu przez kilku członków Klubu cen na szereg usług świadczonych zarówno przez fotoreporterów prasowych (np. publikację zdjęć w dziennikach, obsługę konferencji prasowej), jak i fotografów (np. sesje zdjęciowe), co zgodnie z prawem antymonopolowym jest zakazane i zawsze, również w przypadku stowarzyszeń i izb jest traktowane jako nielegalne porozumienie.
Zgodnie z prawem uczestnicy rynku powinni samodzielnie ustalać stawki za usługi na podstawie własnego rachunku ekonomicznego, nie są natomiast do tego powołane organizacje, które zrzeszają przedsiębiorców. Dlatego Prezes UOKiK nałożyła na Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich karę w wysokości blisko 8 tys. złotych.
UOKiK poinformował, że w trakcie postępowania SDP zaprzestało stosowania niedozwolonej praktyki - zakwestionowany cennik został usunięty ze strony internetowej.