Członkowie Obywatelskiego Forum Legislacji działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego apelują do rządu i posłów klubu Prawo i Sprawiedliwość o spełnienie deklaracji złożonych w kampanii wyborczej i prowadzenie pełnego procesu legislacyjnego umożliwiającego włączenie się w ten proces wszystkich zainteresowanych.

W ogłoszonym w piątek oświadczeniu uczestnicy Forum przypominają, że W obowiązującym dokumencie rządowym zatytułowanym „Wytyczne do przeprowadzania oceny wpływu oraz konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego” rekomenduje się: „Konsultacje, w tym konsultacje publiczne są niezbędnym narzędziem do przeprowadzenia rzetelnej i kompleksowej Oceny Wpływu. Szeroko rozumiane konsultacje powinny być prowadzone przez administrację na każdym etapie podejmowania decyzji czy pracy nad projektowanym rozwiązaniem. Konsultacje należy rozpoczynać już na możliwie wczesnym etapie prac, w szczególności na etapie koncepcyjnym (w odniesieniu do ustaw – na etapie opracowania założeń).”.
- Z przykrością stwierdzamy, że wbrew zapowiedziom z kampanii wyborczej i deklaracjom zapisanym w programie partii Prawo i Sprawiedliwość z 2014 roku, rząd PiS nie realizuje tego standardu. Wnoszenie ważnych projektów ustaw jako projektów poselskich jest równoznaczne z rezygnacją z przeprowadzenia konsultacji publicznych. Dodatkowo, stosowanie pilnego trybu procedowania oznacza w praktyce niedopuszczenie do przedstawienia jakichkolwiek stanowisk przez zainteresowanych – czytamy w oświadczeniu.

Rząd: opiniujcie mało ważne projekty
Z informacji zamieszczonych w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny wynika, że rząd prowadzi obecnie (stan na 16 grudnia 2015) prace nad 3 projektami ustaw:

o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług ,

o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ,

o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

 
 

Tymczasem sejm pracuje w tym czasie, lub zakończył prace, nad aż 24 projektami wniesionymi przez posłów partii rządzącej, z których znakomita większość to ustawy o fundamentalnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa, jakości życia i ochrony praw obywateli. Poza projektem nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym i ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, jako projekty poselskie przedstawiane są projekty zmian ustaw o: służbie cywilnej, działach administracji rządowej, Rzeczniku Praw Obywatelskich, systemie oświaty (podwyższenie wieku szkolnego), administracji podatkowej, finansach publicznych, podatku dochodowym od osób fizycznych, ubezpieczeniu społecznym rolników, efektywności energetycznej, Prawie wodnym, Prawie ochrony środowiska, Kodeksie karnym, ochronie praw lokatorów, świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (pełny wykaz projektów ustaw w załączeniu).

PiS deklarował co innego
W kampanii wyborczej Obywatelskie Forum Legislacji wysłało do 8 komitetów  pytanie o ich wizję organizacji procesu legislacyjnego w Polsce, w szczególności o sposób stosowania konsultacji publicznych. - W liście zaprezentowaliśmy stanowisko organizacji obywatelskich wobec procesu stanowienia prawa. Postulowaliśmy między innymi: „konsultacje publiczne powinny być traktowane jako immanentny przejaw demokracji w procesie tworzenia prawa oraz głos społeczeństwa obywatelskiego, stanowiący dla prawodawcy istotne źródło informacji o procesach społecznych i gospodarczych (a nie jako formalna bariera utrudniająca realizację pragmatyki legislacyjnej, czy bieżących celów politycznych). Proces konsultacji powinien mieć charakter otwarty i być oparty na zasadzie równości, jawności i wzajemnego poszanowania uczestniczących w nich partnerów...” - przypominają autorzy oświadczenia.

24 września Pełnomocnik Wyborczy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość Krzysztof Sobolewski przesłał list, który kończy się następująco: „Podsumowując , jako Prawo i Sprawiedliwość dostrzegamy pilne potrzeby zmian w przedstawionym przez Państwa zakresie. Zarówno na etapie prac rządowych jaki i tych sejmowych. Jesteśmy otwarci na współpracę z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w procesie stanowienia prawa. Dostrzegamy ułomność obecnego systemu, co widać na przykładzie zgłaszanych przez nas projektów zmian Regulaminu Sejmu RP, i będziemy się starać je niwelować poprzez stanowienie prawa, które będzie transparentne, przy tworzeniu którego będą uwzględniane w miarę możliwości opinie wielu podmiotów, które będzie dostępne dla każdego zainteresowanego nim Polaka. Bedzie to prawo tworzone w sposób nowoczesny, z wykorzystaniem nowych technologii, a jednocześnie bez zbędnej zwłoki.”

Członkowie Obywatelskiego Forum Legislacji zaapelowali do rządu i posłów klubu PiS o spełnienie deklaracji złożonych w kampanii wyborczej i prowadzenie pełnego procesu legislacyjnego umożliwiającego włączenie w ten proces wszystkich zainteresowanych w ramach konsultacji publicznych.

Tego władza nie konsulutuje
Autorzy oświadczenia załączyli do niego wykaz projektów, jakie są obecnie przedmiotem prac legislacyjnych w parlamencie, a nie zostały skierowane do konsultacji:

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw.
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej.
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.
Poselski projekt ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska
Poselski projekt ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o administracji podatkowej
Poselski projekt ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
Poselski projekt ustawy o Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 12)
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw