Odpowiadając na pytanie prejudycjalne polskiego sądu, Trybunał dokonał wykładni art. 4 ust. 2 dyrektywy Rady 69/335/EWG z 17 lipca 1969 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału, zmienionej dyrektywą Rady 85/303/EWG z 10 czerwca 1985 r.
W jego ocenie stoi on na przeszkodzie ponownemu wprowadzeniu podatku kapitałowego od pożyczki udzielonej spółce kapitałowej przez wierzyciela uprawnionego do udziału w zyskach owej spółki, jeżeli państwo członkowskie wcześniej zaniechało pobierania owego podatku.
Wątpliwości sądu administracyjnego, z którego inicjatywy Trybunał wydał powyższy wyrok, wzbudziło postępowanie polskiego ustawodawcy. W latach 2004 – 2006 pożyczki udzielane spółkom kapitałowym przez wspólników lub akcjonariuszy były zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych. Z początkiem 2007 r. ustawa ponownie objęła je tym podatkiem.
(sygnatura akt C-212/10)

Źródło: Rzeczpospolita