„Coraz częściej polscy przedsiębiorcy dostrzegają fakt, że w nowoczesnym biznesie decydującym czynnikiem warunkującym tworzenie wartości jest wiedza, która spycha w cień kapitał finansowy i że sukces oraz powodzenie firmy zależy od zdolności do tworzenia rozwiązań innowacyjnych, czy produktów i usług o wysokiej wartości dodanej" - mówi Małgorzata Rusewicz, dyrektorka Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy PKPP Lewiatan.
Wiele firm planuje rozwój pracowników w oparciu o strategię organizacji i jej długofalowe potrzeby. Najpopularniejszą formą podnoszenia kwalifikacji są szkolenia. Ich celem jest przekazanie fachowej wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz rozwój umiejętności miękkich. W obliczu trudnej sytuacji na rynku firmy wprowadzają nowe sposoby organizacji szkoleń: dofinansowanie ze środków unijnych, prowadzenie przez pracowników szkoleń wewnętrznych. Liczba dni szkoleniowych w roku przypadająca na jednego pracownika wśród większości badanych firm nie przekracza ośmiu. Nieliczne przedsiębiorstwa oferują 12 dni szkoleniowych.
Doświadczenia przedsiębiorców pokazują, że oparcie działań rozwoju pracowników na modelu kompetencji i wspólnych wartościach oraz jasnych zasadach i kryteriach stanowi ważny element prowadzonej polityki personalnej. Wśród najczęściej stosowanych przez organizacje narzędzi rozwoju wymienić należy także: programy rozwoju kadry menedżerskiej, mentoring i coaching, dofinansowanie nauki na studiach oraz nauki języków.
Za dobre praktyki w szkoleniach wyróżnione zostały: TP SA, TVN SA, Ringier Axel Springer Polska, Sanitec Koło Sp. z.o.o., Siemens Polska Sp. z o.o.
Głównym motorem podejmowanej przez przedsiębiorstwa współpracy z sektorem edukacji są: regularne podnoszenie kwalifikacji obecnych pracowników, pozyskiwanie i kształcenie nowych pracowników i budowanie dobrego wizerunku wśród pracowników. Najpopularniejszą formą współpracy jest organizacja praktyk i staży zawodowych. Większość rekrutowanych pracowników nie posiada wystarczającego przygotowania praktycznego do wykonywania zadań na stanowisku pracy.
Korzystnym trendem jest podejmowanie przez przedsiębiorstwa inicjatyw szczególnie pozytywnie się wyróżniających, takich jak budowanie kompleksowych projektów współpracy z instytucjami edukacyjnymi (jak „Zagrzewamy do nauki" Vattenfall Heat Poland), łączących w jednym celu różne formy współpracy. Bardzo pozytywnie oceniane są inicjatywy wpływu biznesu na system edukacji (na poziomie lokalnym współpraca z konkretną szkołą, a na systemowym - dialog z Ministerstwem Edukacji Narodowej) w postaci bezpośredniej partycypacji firm w procesie kształcenia - czyli takie, które mają na celu dostosowanie programu nauczania do potrzeb rynkowych i danego pracodawcy.
Wiele firm finansuje współpracę z sektorem edukacji z własnych środków. Część dzieli koszty z instytucjami edukacyjnymi lub korzysta z funduszy unijnych.
Za dobre praktyki we współpracy z instytucjami edukacyjnymi wyróżniono: Acus, Corpo Sp. z o.o., IBM Polska, Microsoft, Vattenfall Heat Poland.

Źródło: PKPP Lewiatan