W przyjętej 25 września br. rezolucji Federacja Adwokatur Europejskich stwierdza, że właściwa deontologia i kształcenie są dwoma zasadniczymi fundamentami zawodu prawnika.
FBE przyjmuje, że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej popiera w polskim Sejmie projekt ustawy o państwowych egzaminach prawniczych, który umożliwia absolwentom studiów prawniczych, poprzez zdanie tak zwanego „egzaminu pierwszego stopnia”, świadczenie tak zwanych „podstawowych usług prawnych” takich jak udzielanie porad prawnych klientom i reprezentowanie ich przed sądami pierwszej instancji.
Ponieważ absolwenci ci nie będą zobowiązani do członkowstwa w istniejących samorządach prawniczych lub podobnych ciałach, lecz jedynie do rejestracji administracyjnej, nie będą też podlegali uznanym zasadom etyki zawodowej lub niezbędnym obowiązkom takim jak kształcenie ustawiczne. - Będzie to prowadzić nieuchronnie do poważnej erozji zasad etyki zasad zawodowej i kształcenia, rozwijanych przez wiele lat we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej i niezbędnych do świadczenia usług prawnych jakiegokolwiek rodzaju - czytamy w rezolucji.
Federacja obawia się również, że nowi „doradcy prawni” nie podlegający obowiązkowemu członkowstwu w samorządzie prawniczym nie będą chronieni przywilejem tajemnicy zawodowej, a zatem zgodnie z prawem będą mogli być zmuszani przez władze publiczne do ujawniania poufnych danych ich klientów, którzy to klienci będą wprowadzani w błąd pozornym zaufaniem, że ich dane prywatne i osobowe, uzyskane porady i udzielone instrukcje są objęte i chronione tajemnicą zawodową. W konsekwencji spowoduje to erozję gwarancji praw klientów i może naruszać dostęp obywateli do wymiaru sprawiedliwości.
W tej sytuacji, Federacja postanawiła przekazać rządowi Polski wyrazy szczególnego zaniepokojenia proponowaną regulacją w zakresie podstawowych usług prawnych, która może spowodować poważne naruszenia w polskim prawodawstwie, a ze względu na brak zasad etyki zawodowej i wymogów dotyczących kształcenia spowoduje zmniejszenie zdolności polskich zawodów prawniczych jako całości do świadczenia właściwych usług prawnych osobom, które tego potrzebują, pogorszy pozycję konkurencyjną na rynku europejskim oraz, co najgorsze, spowoduje erozję profesjonalnej ochrony klientów.

Źródło: e-kirp.pl