Jak informuje Krajowa Rada Notarialna, platforma ta (www.personnes-vulnerables-europe.eu) została przygotowana  przy wsparciu Komisji Europejskiej. Dostępna jest w trzech językach (angielskim, francuskim i niemieckim). Zawiera fiszki informacyjne na temat środków ochrony osób wymagających szczególnej opieki w państwach, w których obowiązuje system notarialny, czyli w 22 państwach europejskich.
Podobnie, jak funkcjonujące już strony Successions Europe  i Couples en Europe, to nowe narządzie jest cenne dla osób, które pragnęłyby lepiej poznać udostępniane im przez system prawny, instrumenty związane z samodzielnym decydowaniem o sobie (pełnomocnictwa prewencyjne, wskazanie opiekuna na wypadek niedołęstwa fizycznego lub umysłowego, sporządzanie zaleceń co do sposobu postępowania w przypadku konieczności podejmowania decyzji o leczeniu, itp.) i zorganizować prewencyjną ochronę prawną.
Odpowiadając na te pytania, strona www.vulnerable-adults-europe.eu pozwala na szybkie i łatwe uzyskanie potrzebnych informacji:
- Czy prawo w waszym kraju przewiduje możliwość ustanowienia osoby, która będzie w przyszłości upoważniona do zajmowania się majątkiem oraz do sporządzenia zaleceń co do sposobu postępowania w przypadku konieczności podejmowania decyzji o leczeniu? Czy prawo daje możliwość zaproponowania osoby zaufania jako opiekuna /kuratora w przyszłości?
- Jaki organ posiada kompetencje międzynarodowe, terytorialne i rzeczowe do wyznaczenia oficjalnego  opiekuna /kuratora?
- Czy zazwyczaj wyznaczonych zostaje kilku opiekunów/ kuratorów  w celu przeprowadzania spraw związanych z różnymi dziedzinami życia (prawo opieki, zarządzanie majątkiem)?
- Jakim ograniczeniom formalnym i materialnym podlega opiekun/kurator? Czy podlega on kontroli? Czy jest  zobligowany do posiadania pozwolenia wydanego przez sąd lub inny organ władzy do sporządzania  niektórych aktów prawnych?
- Na mocy obowiązujących norm kolizyjnych, jakie prawo materialne ma zastosowanie do: udzielenia pełnomocnictwa prewencyjnego, wyrażenia uprzednich decyzji mających na celu uniknięcie postępowania o ustanowienie opiekuna lub kuratora?

Jak podkreślają uatorzy nowej inicjatywy, ochrona osób wymagających szczególnej ochrony, a w szczególności osób dorosłych, stała się prawdziwym wyzwaniem dla współczesnego społeczeństwa. Coraz częściej osoby wymagające ochrony zmuszone są przemieszczać się, być poddane opiece czy też być hospitalizowane w innym Państwie członkowskim UE niż to, w którym zamieszkują. Ich majątek może również znajdować się w wielu państwach. Tendencja ta dotyczy głównie  osób starszych, ale dotyka również osoby będące ofiarami wypadku lub choroby, niepełnosprawności, itp.
André Michielsens, przewodniczący Rady Notariatów Unii Europejskiej zadeklarował: „Wiele państw członkowskich posiada specjalną legislację, która gwarantuje system ochrony przystosowany do danych osób i ich majątków. Legislacje te często bardzo różnią się między sobą i niekiedy trudno jest się w nich odnaleźć. Dlatego też strona internetowa www.vulnerable-adults-europe.eu « Osoby wymagające szczególnej ochrony w Europie » jest cennym narzędziem dla tych osób, które poszukują bezpieczeństwa prawnego.”

Rada Notariatów Unii Europejskiej (KNUE) jest oficjalnym i reprezentatywnym organem zawodu notariusza wobec insytucji europejskich. Jako rzecznik zawodu wyraża wspólne decyzje jej członków wobec instancjii Unii Europejskiej.
Rada Notariatów Unii Europejskiej (KNUE)  obejmuje 22 notariaty Unii Europejskiej. Notariaty europejskie reprezentowane są w ramach KNUE przez prezesów notarialnych organów krajowych. KNUE podlega władzy Przewodniczącego, jego rzecznika, który sprawuje swoją funkcję w czasie jednorocznej kanencji.