Rządowe Centrum Legislacji zwróciło się do Rady Legislacyjnej o zaopiniowanie projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.
Rada stwierdza, że projekt co do zasady zasługuje na pozytywną ocenę. Wprowadza on poważną zmianę systemową, która zasługuje na akceptację. 
Zmiany, dotyczące zakresu zastosowania prawa upadłościowego w szczególności przepis, że osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo rolne nie ma zdolności upadłościowej tylko wtedy, gdy nie prowadzi innej działalności gospodarczej, wyjaśnia istniejącą w tym zakresie dotychczas wątpliwość. Z kolei podkreślenie, że w wypadku osób fizycznych postępowanie upadłościowe należy prowadzić (również) tak, aby rzetelny dłużnik uzyskał możliwość oddłużenia, uwzględnia rozwiązania istniejące i projektowane w zakresie prawa upadłościowego.
Radę Legislacyjną przekonuje propozycja, aby sąd oddalał wniosek o ogłoszenie upadłości także wtedy, gdy majątek dłużnika wystarcza tylko na zaspokojenie kosztów postępowania, jak również, aby ubóstwo masy w wypadku dokonania przez dłużnika czynności bezskutecznych lub z pokrzywdzeniem wierzycieli nie uzasadniało oddalenia tegoż wniosku dopiero wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że zastosowanie przepisów o bezskuteczności i zaskarżaniu czynności doprowadzi do uzyskania majątku o wartości przekraczającej prognozowaną wysokość kosztów postępowania (nowe brzmienie art. 13 ust. 1 i 2). Pozytywnie w zasadzie wypada również ocena rozwiązania, zgodnie z którym sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez wierzyciela, jeżeli dłużnik wykaże, że wierzytelność wierzyciela, która jest podstawą jego legitymacji, ma charakter sporny w całej swojej kwocie, a spór ma charakter rzeczywisty i zaistniał między stronami przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości (nowy art. 12a). Wątpliwości Rady budzi jednak to, jak należałoby wykładać warunek, aby spór miał charakter „rzeczywisty”. Ponadto proponowany art. 12a powinien mieć nieco inną, bardziej poprawną redakcję.