Aplikanci adwokaccy, radcowscy oraz notarialni, którzy nie zdali egzaminu zawodowego, nie będą już musieli czekać miesiącami na rozpoznanie złożonego przez nich odwołania. Sejm uchwalił bowiem nowelizację ustawy – Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy – Prawo o notariacie. Nowe przepisy zapewnią aplikantom skrócenie okresu rozpoznawania odwołań od wyników końcowych egzaminów prawniczych.
Zgodnie z nowelą minister sprawiedliwości będzie mógł powołać więcej niż jedną komisję odwoławczą od wyników egzaminów zawodowych, jeśli będą przemawiać za tym względy organizacyjne. Chodzi tu przede wszystkim o dużą liczbę wniesionych odwołań. Minister, powołując dodatkowe komisje, będzie wskazywał również ich właściwość terytorialną.
Nowe regulacje zmieniają ponadto większość wymaganą do podejmowania uchwał przez członków komisji odwoławczej. Od wejścia w życie ustawy uchwały będą podejmowane większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków komisji odwoławczej.

 Źródło: Dziennik Gazeta Prawna