Minister sprawiedliwości wyznaczył na sobotę 25 września 2010 r. godz. 11.00. termin egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą. Zainteresowani przystąpieniem do egzaminu wstępnego na aplikację powinni złożyć zgłoszenia w siedzibie komisji kwalifikacyjnej, na obszarze odpowiedniej rady okręgowej danego samorządu. Termin złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację upływa w dniu 11 sierpnia 2010 r. i nie podlega przywróceniu. Opłata za egzamin wstępny wynosi 658,50 zł.
W opublikowanych na stronie internetowej resortu komunikatach wymienione są dokumenty, jakie należy złożyć wraz ze zgłoszeniem oraz adresy miejsc, w których kandydaci z poszczególnych powiatów mogą składać te dokumenty.

Natomiast na 29 czerwca 2010 r. o godz. 10.00 minister wyznaczył termin pierwszej części egzaminu zawodowego na adwokatów i radców prawnych, dla osób, które odbyły aplikację oraz dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy Prawo o adwokaturze tj. m.in. doktorów nauk prawnych, osób, które przez okres co najmniej 5 lat zatrudnione były na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora, osób, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski lub notarialny. 30 czerwca 2010 r. godz. 10.00 odbędzie się druga część tego egzaminu, 1 lipca 2010 r. godz. 10.00 - część trzecia oraz 2 lipca 2010 r. godz. 10.00 - część czwarta i piąta.
Dla kandydatów na notariuszy termin egzaminu został wyznaczony na dzień 9 czerwca 2010 r. godz. 10.00 - część pierwsza, na dzień 10 czerwca 2010 r. godz. 10.00 - część druga oraz na dzień 11 czerwca 2010 r. godz. 10.00 – część trzecia.
Z kolei kandydaci na komorników będą zdawać egzamin 27 maja 2010 r. godz. 10.00 (część pisemna) oraz na dzień 8 czerwca 2010 r. godz. 10.00 (rozpoczęcie części ustnej).
Także w przypadku egzaminów zawodowych szczegółowe informacje o związanych z nimi wymogami opublikowane zostały w specjalnych komunikatach na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.