Wkrótce ich przebieg będzie utrwalany w formie elektronicznego zapisu dźwięku albo dźwięku i obrazu. Przyjęte zmiany mają skrócić czas postępowań sądowych i obniżyć ich koszty. Oprócz protokołu elektronicznego będzie sporządzany skrócony protokół pisemny zawierający m.in. oznaczenie sprawy, sądu, czas i miejsce, osoby uczestniczące oraz określenie jawności rozprawy i trybu postępowania. Wprowadzenie protokołu elektronicznego pociąga za sobą zmiany zasad uzasadniania wyroków. Nowelizacja przewiduje, że w przypadku nagrywanych rozpraw uzasadnienie będzie przedstawiane wyłącznie ustnie, bezpośrednio po ogłoszeniu wyroku. Jednak strona będzie mogła - w nieprzekraczalnym terminie 7 dni - złożyć pisemny wniosek o sporządzenie i doręczenie jej tzw. przekładu, czyli spisanego uzasadnienia, wcześniej zaprezentowanego w formie ustnej. W odniesieniu do obwinionych pozbawionych wolności, którzy nie byli obecni podczas ogłoszenia wyroku i nie mają obrońcy, 7-dniowy termin ma być liczony od daty doręczenia im wyroku. Ponadto, zgodnie z nowelizacją apelacja w przypadku nagrywanych rozpraw ma być wnoszona na piśmie w terminie 7 dni od daty otrzymania wyroku wraz z przekładem ustnego uzasadnienia. Senat na posiedzeniu 20 marca 2014 r. wprowadził do ustawy poprawki – zaproponował m.in., by strony i ich obrońcy mogli uzyskać nie tylko zapis dźwięku, ale także nagranie obrazu. Jest to rozwiązanie analogiczne do przyjętego w procedurze karnej. Ponadto Senat zaproponował m.in. doprecyzowanie, że bezpłatne uzyskanie zapisu będzie możliwe drogą elektroniczną. Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach proponuje przyjęcie większej części z senackich poprawek. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawił poseł Jarosław Pięta. Posłowie podejmą decyzję w sprawie zaproponowanych przez Senat poprawek w piątkowym bloku głosowań.