Podpisana w poniedziałek nowela wydłuża obecny maksymalny okres sprawowania funkcji przez pełniącego obowiązki prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (w razie odwołania prezesa) z trzech do sześciu miesięcy oraz wprowadza możliwość jego dwukrotnego, a nie jak dotąd jednokrotnego, przedłużenia o kolejne sześć miesięcy.

Dodatkowo, nowe przepisy mówią o tym, że Prezes Rady Ministrów może przedłużyć okres pełnienia funkcji p.o. prezesa Agencji o 12 miesięcy osobie, która pełni te obowiązki w chwili wejścia w życie niniejszej ustawy. Oznacza to, że powołana w lutym br. przez premier Ewę Kopacz w miejsce Krzysztofa Kapisa - Magdalena Jaworska, może sprawować swoją funkcję przez kolejny rok. Do odwołania Kapisa doszło 11 lutego na wniosek minister infrastruktury i transportu Marii Wasiak.

Jak wskazano w uzasadnieniu nowelizacji, wydłużenie okresu pełnienia obowiązków prezesa PAŻP w przypadku odwołania prezesa, jest konieczne do zagwarantowania ciągłości realizacji zadań instytucji zapewniającej służbę żeglugi powietrznej w naszym kraju oraz kontynuacji podejmowanych przez prezesa agencji na arenie międzynarodowej inicjatyw związanych z systemem zarządzania ruchem lotniczym.

Wskazano też, że obowiązujący przed nowelizacją nie dłuższy niż trzymiesięczny okres powierzenia pełnienia obowiązków prezesa PAŻP z możliwością jednorazowego przedłużenia o kolejne 3 miesiące jest okresem niewystarczającym do zagwarantowania ciągłości realizacji zadań agencji zwłaszcza, że przepisy ustanawiają rygorystyczne wymogi formalne i merytoryczne dla kandydatów na prezesa agencji.

"Osoby, które posiadają tak specjalistyczną wiedzę z zakresu żeglugi powietrznej, znajomość języków obcych, ustawowy trzyletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z lotnictwem cywilnym i zdolności menadżerskie nie wyrażają zainteresowania świadczeniem pracy na rzecz jednostki sektora finansów publicznych. Wobec powyższego istnieje poważne ryzyko braku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko prezesa PAŻP" - wskazano w uzasadnieniu do nowelizacji.

Postępowanie konkursowe na prezesa PAŻP składa się z pięciu etapów, w ramach których sprawdzana jest m.in. wiedza z zakresu szeroko pojętego prawa międzynarodowego, Unii Europejskiej oraz prawa krajowego dotyczącego żeglugi powietrznej oraz innych polskich ustaw.

Sprawdzana jest także wiedza dotycząca organizacji lotniczych, funkcjonowania systemu zarządzania ruchem lotniczym (SESAR/ATM Master Plan) i infrastruktury łączności, radionawigacji i dozorowania, funkcjonowania Centralnego Systemu Opłat Trasowych (CRCO), systemów, jakości, zarządzania bezpieczeństwem i sprawowania nadzoru w zakresie żeglugi powietrznej.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zapewnia służby żeglugi powietrznej, zarządza przestrzenią powietrzną oraz przepływem ruchu lotniczego, a także uczestniczy w szeregu inicjatyw, podejmowanych wspólnie przez państwa członkowskie Unii Europejskiej takich jak: Jednolita Europejska Przestrzeń Powietrzna (ang. Single European Sky, SES) i w funkcjonującym w jej ramach programem europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR). (PAP)

rcze/ dym/