W obecnym stanie prawnym dopuszcza się – za zezwoleniem przewodniczącego – obecność osób małoletnich na sali rozpraw jedynie w procedurze karnej.
Zgodnie z art. 152 k.p.c. w nowym brzmieniu, na posiedzenia jawne wstęp na salę sądową mają mieć – poza stronami i osobami wezwanymi – tylko osoby pełnoletnie. Przewodniczący może jednak zezwolić na obecność na posiedzeniu małoletnim. Analogiczną treść ma mieć art. 95 p.p.s.a.

Nowelizacja zakłada możliwość uczestniczenia w rozprawie małoletnich, nie określając dolnej granicy wiekowej. Takie rozwiązanie zapewnia swobodę decyzji przewodniczącemu składu sędziowskiego, który będzie indywidualnie podejmował decyzję biorąc pod uwagę m.in. niezakłócony przebieg posiedzenia, czy ewentualną demoralizację małoletniego przez treści prezentowane w trakcie posiedzenia.
Ustawa, która trafi teraz do Senatu, ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Opracowanie: Marcin Krudysz