Uczestnicy konferencji omówią m.in. zasady składania środków odwoławczych do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego od postanowień sądów izbowych, które rozpoznawały odwołania od decyzji rzeczników dyscyplinarnych odmawiających wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. Obecnie izby stosują różną praktykę. Jedne uznają tzw. III instancję, inne uważają, że decyzja sądu izbowego powinna być ostateczna. Organizatorzy konferencji zakładają wypracowanie jednolitej praktyki.
Sędziowie i rzecznicy będą też rozmawiać na temat czy sądy mają z urzędu przygotowywać uzasadnienie wyroku i dostarczać stronom i ministerstwu sprawiedliwości, zgodnie z art. 88a ustawy Prawo o adwokaturze, czy – zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego  – na wniosek.
Podczas konferencji omówione zostaną również wybrane zagadnienia dotyczące rozpoznawanych w Wydziale VI Sądu Najwyższego kasacji od orzeczeń Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.
Gościem specjalnym spotkania będzie SSN Andrzej Siuchniński, przewodniczący Wydziału VI SN.
Na konferencję zostali zaproszeni prezesi sądów dyscyplinarnych, rzecznicy dyscyplinarni, zastępcy rzecznika dyscyplinarnego NRA oraz sędziowie WSD.