Do Sejmu wpłynęła rządowa nowelizacja ustawy o kierujących ppojazdami.W obowiązującej ustawie zapisano, że prawo jazdy kategorii A w wieku 18 lat będzie mógł uzyskać funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej wykonujący motocyklem czynności służbowe.

Wyjatek od zasady
Przepis ten został przez ustawodawcę potraktowany jako wyjątek od reguły określony w dyrektywie w sprawie praw jazdy 2006/126/WE pozwalający na wcześniejsze uzyskanie prawa jazdy osobom, które wykonują swoje czynności w ramach obrony cywilnej. Komisja Europejska nie zgodziła się z takim podejściem i wskazała, że takie postępowanie było niewłaściwe. A zatem należy zmienić przepis ustawy poprzez usunięcie tej możliwości. Z analizy uprawnień do kierowania uzyskanych i wykorzystywanych w kraju na podstawie tego przepisu wynika, że takie uprawnienia nie były wydane.

Miejsce zamieszkania kierowcy
Drugim zakwestionowanym przepisem jest przepis określający zasady ustalania miejsca zamieszkania niezbędnego do wydania prawa jazdy (art. 11 ust. 1 pkt 5). Komisja Europejska wskazała, że obecne brzmienie artykułu nie w pełni odzwierciedla przepisy dyrektywy, a w szczególności wskazała, że w przepisie tym nie uwzględniono drugiej części przepisu dyrektywy w brzmieniu: „Jednak w przypadku osoby związanej zawodowo z miejscem innym niż miejsce, z którym łączą ją więzi osobiste i z tego względu mieszkającej kolejno w różnych miejscach w co najmniej dwu państwach członkowskich, za miejsce zamieszkania uważa się miejsce, z którym łączą ją więzi osobiste, pod warunkiem że regularnie do niego powraca. Ten ostatni warunek nie musi być spełniony, jeśli osoba ta mieszka w państwie członkowskim w celu wypełnienia zadania o określonym czasie trwania. Studia uniwersyteckie lub nauka w szkole nie oznaczają zmiany miejsca zamieszkania”. Należy wskazać, że przepisy te nie zostały wdrożone w sposób bezpośredni (literalny), jednakże na gruncie pozostałych przepisów krajowych od wielu lat przepis ten był stosowany zgodnie z założeniami i duchem dyrektywy. Przedstawione wyjaśnienie w tym zakresie nie przekonało Komisji Europejskiej.
Ze względu na fakt, że nie zostały wydane uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii A dla strażaków oraz zgodnie z posiadanymi informacjami nie ma osób będących w trakcie ubiegania się o uprawnienia do kierowania pojazdami, nie ma konieczności ustanawiania okresu przejściowego.

Nie będzie utraty prawa

Dodatkowo autorzy projektu wskazują, że osoby, które ukończyłyby kursy lub zdały egzaminy, nie utraciłyby możliwości ubiegania się o te uprawnienia po ukończeniu odpowiedniego wieku. W przypadku prowadzonych postępowań w ramach uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami i złożonych oświadczeń dotyczących miejsca zamieszkania konieczne jest uznanie dotychczas złożonych oświadczeń za spełniające wymagania, ponieważ w przeciwnym przypadku każda osoba ubiegająca się o uprawnienia do kierowania pojazdami byłaby zmuszona ponownie podpisać nowe oświadczenie.

Projekt, po pierwszym czytaniu w komisjii sejmowej został skierowany do konsultacji samorządowych.
 

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o kierujących pojazdami. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł